Liftputten

Bouwkomeet produceert prefab liftputten in diverse afmetingen. Zowel breedte als hoogte zijn variabel.

Ook produceert Bouwkomeet lift- en pompputten op maat.

Liftput

Liftput

Kelder / Liftput

Liftput